Yakitate_Japan Ep 60

Cuối cùng thì đã xong ep 60.Ep này khó trans vô cùng
Ep 60